Ursviks västra delar

På den här sidan får du veta mer om utvecklingen av Ursviks västra delar och hur utvecklingsarbetet går till i praktiken med planering, samråd, politiska beslut och genomförande.

Nedan hittar du också information och nuvarande status för de olika funktioner som ska byggas eller skapas.


Visionsbild/illustration

En ny och tätare stadsdel
Ursviks västra delar kommer att bli Ursviks mest stadslika område – med tätare bebyggelse och fler butiker, restauranger och annan service. Navet blir Ursviks torg, som också får en hållplats för Tvärbanan, när den kommer hit 2024.

I den nya stadsdelen planeras det för skolor och förskolor, vård och apotek, dagligvarubutik, nya restauranger, idrottshall, mötesplatser, parker och mycket mer. Härifrån utgår nya förbindelser till närområdena söderut, västerut och norrut. Stadsdelen kommer att erbjuda många nya möjligheter för alla som bor eller vistas i Ursvik med omnejd.


Visionsbild/illustration

Utvecklingsarbetet och dina möjligheter att delta
För att resultatet av stadsutvecklingen ska bli så bra som möjligt genomförs arbetet enligt en noggrann och välreglerad process. Den berör inte bara kommunen, markägare och byggaktörer – utan ger också dig som medborgare möjligheter att delta och påverka.

Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik styrs av detaljplaner. Varje detaljplan innehåller bland annat delmomenten samråd och granskning, där alla medborgare är välkomna att bidra med tankar och synpunkter. När alla moment i detaljplaneprocessen har genomförts kan planen antas och vinna laga kraft – och därefter kan den realiseras.

Detaljplaneprocessen, översikt. 

I vissa utvalda planeringsfrågor driver Sundbybergs stad medskapandeprocesser tillsammans med olika fokusgrupper, för att ännu bättre kunna fånga in synpunkter och öka det lokala engagemanget för planeringen av området.

Delar i en större helhet
Som underlag för detaljplanerna finns Sundbybergs stads översiktsplan för hela kommunen, en fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik samt ett planprogram för Ursviks västra delar. På kommunens webbplats hittar du också övergripande information om hur planprocessen går till i praktiken.


Visionsbild/illustration


Funktioner och service i Ursviks västra delar
Här kan du läsa mer om vilka funktioner och vilken service som planeras i Ursviks västra delar. All information om planerat genomförande är baserad på vad som är känt vid tillfället för den senaste uppdateringen av sidan och kommer att uppdateras löpande. Avsändare av informationen är Stadsbyggnadsprojektet Ursvik – det långsiktiga samarbetet mellan Sundbybergs stad och de olika markägarna och byggherrarna i Stora Ursvik.


Klicka för att se större bild. Ändringar har gjorts sedan denna skiss togs fram. 

 


TVÄRBANAN
Stockholms senaste spårväg, vars första sträckning öppnade redan år 2000. Den nya så kallade Kistagrenen kommer att passera Ursvik på sin väg från Bromma till Kista och sedan vidare till ändhållplatsen Helenelund i Sollentuna, där den ansluter till pendeltåget. Ursvik får två hållplatser; Ursviks torg och Ursvik norra, där den senare kommer att ligga i Ursviks nordvästra del, med närhet till Igelbäckens naturreservat och Milo-området.

Status idag: Kistagrenen började byggas 2018. Spåren byggs ut successivt från norra Ulvsunda och planeras börja trafikera Ursvik 2024 (och ändhållplatsen i Helenelund 2025). Projektet drivs av Trafikförvaltningen på Region Stockholm.

Läs mer: Region Stockholms information om Tvärbanans Kistagren

 

URSVIKS TORG
Ursviks torg blir en av de viktigaste mötesplatserna i norra Sundbyberg, med butiker, restauranger och olika typer av närservice. Här blir det också en hållplats för Tvärbanan, en vacker trädallé, ett spännande konstverk samt en omgivande, stadsmässig kvartersbebyggelse. Vid torget planeras även för en byggnad med kulturverksamhet.

Status idag: Detaljplan Torget vann laga kraft i juni 2019 och det första spadtaget för Ursviks västra delar och Tvärbanan kunde tas i september 2019.

Läs mer: Detaljplan Torget med bilagan Fördjupat gestaltningsprogram samt nyheten om det första spadtaget

 

FÖRSKOLOR SAMT LÅG- OCH MELLANSTADIESKOLOR
Flera nya förskolor planeras i Ursviks västra delar. Först ut är Kvarnkullens förskola med tio avdelningar och plats för 150 barn, belägen i direkt anslutning till den nya stadsdelsparken. Ytterligare ett antal lokaler för förskolor kommer successivt att tillskapas i området. Några av de nya förskolorna ska drivas i kommunal regi och några av dem får sannolikt andra huvudmän.

Gällande låg- och mellanstadium så kommer flera av de befintliga Ursviksskolorna att öka sin kapacitet. Förstudier har startats för att undersöka hur Kymlingeskolan och Ursviksskolan bäst kan byggas om för att kunna ta emot fler elever. Bland de fristående skolalternativen har både Vittra Brotorp och Älvkvarnsskolan plats för fler elever.

Status idag: Kvarnkullens förskola har öppnat. Förstudier pågår gällande ombyggnation av Kymlingeskolan och Ursviksskolan för att göra plats för fler elever.

Läs mer: 
Planprogram för Ursviks västra delar

 

HÖGSTADIESKOLA OCH IDROTTSHALL
Högstadieskolan och idrottshallen föreslås ligga i den nordvästra delen av den nya stadsdelen. Båda byggnaderna ingår i den detaljplan som kallas Böjen. Skolans utformning kommer att styras av elevunderlaget och omgivande skolors kapacitet. En bedömning utifrån vad som är känt idag är att det kan bli en skola för årskurs 6–9 med omkring 600 elever. Både skolbyggnaden och idrottshallen ska kunna användas av skolan på vardagar och för olika föreningsaktiviteter på kvällar och helger. De två närliggande byggnaderna kommer tillsammans utgöra en viktig mötesplats i Ursvik.

Status idag: Arbetet med Detaljplan Böjen beräknas starta under 2020.

Läs mer: 
Planprogram för Ursviks västra delar

 

IDROTTSPLAN
Idrottsplanen är en del av Kvarnkullen, vars detaljplan vann laga kraft i juli 2019. Projektering, det vill säga fasen innan byggande kan påbörjas, pågår. Idrottsplanen blir en 7 mot 7-plan, som planeras få sittplatser på ena sidan. Vintertid ska planen kunna spolas för skridskoåkning och andra is-aktiviteter.

Status idag: Projektering pågår. Därefter ska ett genomförandebeslut i Sundbybergs kommunfullmäktige tas innan byggandet på plats kan starta.

Läs mer: Detaljplan Kvarnkullen

 

BROAR TILL NÄROMRÅDENA
Nya broar kommer att förbinda Ursvik med närområdena. Till Rissne i söder blir det en bro för Tvärbanan och en parallell bro för gång- och cykeltrafik. I väster ligger den nya bron för gång-, cykel- och busstrafik till och från Rinkeby. I norr byggs en ny bro över Igelbäcken för Tvärbanan, som sedan kommer att fortsätta genom en tunnel under E18 till Kista.

Status idag: Rinkebybron är i stort sett klar och planeras öppna när Tvärbanan börjar trafikera Ursvik. Trafikförvaltningen på Region Stockholm ansvarar för Tvärbanans utbyggnad, medan Sundbybergs stad ansvarar för övriga anslutningar. Även den södra broförbindelsen för kollektivtrafiken planeras öppna under 2024 i samband med att Tvärbanan börjar trafikera Ursvik. Planeringsarbete pågår för utformningen av gång- och cykelbron till Rissne.

Läs mer: Planprogram för Ursviks västra delar och Skelettplanen (detaljplan)

 

DAGLIGVARUHANDEL
Den nya dagligvarubutiken planeras i kvarteret Tjuren, väster om Kvarngatan vid Ursviks torg. Vilken handlare som kommer att driva butiken är inte klart i dagsläget. Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren äger marken där kvarteret Tjuren ska uppföras.

Status idag: Kvarteret Tjuren ingår i detaljplanen för Vallen, som har varit ute på samråd. Nästa steg i processen är granskning av detaljplanen och därefter kan planen antas och vinna laga kraft.

Läs mer: Detaljplan Vallen

 

SERVICE OCH VÅRD
Ursviks västra delar ska bli en levande stadsdel, där många byggnader kommer att erbjuda lokaler för verksamheter på gatuplanet. Ursviks torg kommer att bli navet i den nya stadsdelen, och här planeras lokaler för butiker, restauranger, kafé, vård, apotek och kulturverksamhet. En samverkansgrupp med Sundbybergs stad, Förvaltaren och Stora Ursvik KB arbetar för att planera och säkerställa ett brett och passande utbud av service. Exakt vilka butiks- och serviceaktörer som kommer att öppna i stadsdelen avgörs av vilka hyresgäster som de olika fastighetsägarna hyr ut sina lokaler till.

Status idag: Se Ursviks torg och Dagligvaruhandel ovan.

Läs mer: Detaljplan Torget och Planprogram för Ursviks västra delar

 

PARKERNA OCH VALLEN
Vid Kvarnkullen skapas en stadsdelspark. Här planeras bland annat för en mindre idrottsyta, lekplats, hundrastgård samt en så kallad multiplats, med möjligheter till aktiviteter, umgänge och ”häng”. Kvarnkullen planeras också bli hemvist för Ursviks populära stadsodling. I anslutning till parken byggs även en ny förskola.

Kvarnkullens park kommer också att erbjuda uppvuxen natur och spännande kulturhistoria i form av den gamla 1600-talskvarnen Stora Stampan, som flyttades till Ursvik 1882 och nu har renoverats. I samband med planeringen av Kvarnkullen har en medskapandeprocess med fokusgrupper pågått 2016–2018.

Vallen blir en upphöjd yta i väster, som kommer att fungera som både park (Vallpromenaden) och bullerskydd mot vägtrafiken på Ulvsundaleden. Här blir det fokus på rörelse av olika slag och gröna promenadstråk. Sundbybergs stad planerar att starta en medskapandeprocess för delar av Vallpromenadens utformning.

Ytterligare parker i olika storlekar, med varierande utformning och inriktning, planeras i enlighet med det övergripande planprogrammet från 2015. Även gårdsmiljöer med olika utformning kommer att utvecklas i de nya kvarter som ska uppföras.

Status idag: Detaljplanen för Kvarnkullen vann laga kraft i juli 2019 och projektering pågår. Därefter ska ett genomförandebeslut i Sundbybergs kommunfullmäktige tas innan byggandet kan påbörjas. Vallen och övriga parker ligger senare i planeringen.

Läs mer: Detaljplan Kvarnkullen och Detaljplan Vallen samt Planprogram för Ursviks västra delar

 

KONSTEN
Den nya stadsdelen har, i likhet med tidigare etapper av Stora Ursvik, ett så kallat konstprogram med ett antal platser utvalda som möjliga för olika konstverk. Bland annat kommer det att bli konst vid Ursviks torg och i anslutning till bron till Rinkeby.

Status idag: Konstverken kommer att placeras ut successivt i takt med att stadsdelen färdigställs. Konstverket vid torget kommer troligen först på plats.

Läs mer: Planprogram för Ursviks västra delar

 

Tidslinje för Ursviks utveckling

I tidslinjen kan du följa Ursviks utveckling från 2001 fram till idag och vidare till områdets planerade färdigställande omkring år 2030.

Ursviks tidslinje