Ursviks västra delar

På den här sidan får du veta mer om utvecklingen av Ursviks västra delar och hur utvecklingsarbetet går till i praktiken med planering, samråd, politiska beslut och genomförande.

Nedan hittar du också information och nuvarande status för de olika funktioner som ska byggas eller skapas.


Visionsbild/illustration

En ny och tätare stadsdel
Ursviks västra delar kommer att bli Ursviks mest stadslika område – med tätare bebyggelse och fler butiker, restauranger och annan service. Navet blir Ursviks torg, som också får en hållplats för Tvärbanan, när den kommer hit 2025.

I den nya stadsdelen planeras det för skolor och förskolor, dagligvarubutik, nya restauranger, idrottshall, mötesplatser, parker och mycket mer. Härifrån utgår nya förbindelser till närområdena söderut, västerut och norrut. Stadsdelen kommer att erbjuda många nya möjligheter för alla som bor eller vistas i Ursvik med omnejd.


Visionsbild/illustration

Utvecklingsarbetet och dina möjligheter att delta
För att resultatet av stadsutvecklingen ska bli så bra som möjligt genomförs arbetet enligt en noggrann och välreglerad process. Den berör inte bara kommunen, markägare och byggaktörer – utan ger också dig som medborgare möjligheter att delta och påverka.

Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik styrs av detaljplaner. Varje detaljplan innehåller bland annat delmomenten samråd och granskning, där alla medborgare är välkomna att bidra med tankar och synpunkter. När alla moment i detaljplaneprocessen har genomförts kan planen antas och vinna laga kraft – och därefter kan den realiseras.

Detaljplaneprocessen, översikt. 

I vissa planeringsfrågor driver Sundbybergs stad medskapandeprocesser tillsammans med olika fokusgrupper, för att ännu bättre kunna fånga in synpunkter och öka det lokala engagemanget för planeringen av området.

Delar i en större helhet
Som underlag för detaljplanerna finns Sundbybergs stads översiktsplan för hela kommunen, en fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik samt ett planprogram för Ursviks västra delar. På kommunens webbplats hittar du också övergripande information om hur planprocessen går till i praktiken.


Visionsbild/illustration


Funktioner och service i Ursviks västra delar
Här kan du läsa mer om vilka funktioner och vilken service som planeras i Ursviks västra delar. Avsändare av informationen är Stadsbyggnadsprojektet Ursvik – det långsiktiga samarbetet mellan Sundbybergs stad och de olika markägarna och byggherrarna i Stora Ursvik.


Klicka för att se större bild. Ändringar har gjorts sedan denna skiss togs fram. 

 


TVÄRBANAN
Stockholms senaste spårväg, vars första sträckning öppnade redan år 2000. Den nya så kallade Kistagrenen kommer att passera Ursvik på sin väg från Bromma till Kista och sedan vidare till ändhållplatsen Helenelund i Sollentuna, där den ansluter till pendeltåget. Kistagrenen började byggas 2018. Spåren byggs ut successivt från Norra Ulvsunda och planeras börja trafikera Ursviks torg under 2025. Därefter fortsätter utbyggnaden till Ursvik norra, Kista och Helenelund. Projektet drivs av Trafikförvaltningen på Region Stockholm. Ursvik får två hållplatser; Ursviks torg och Ursvik norra, där den senare kommer att ligga i Ursviks nordvästra del, med närhet till Igelbäckens naturreservat och Milo-området.

Läs mer: Region Stockholms information om Tvärbanans Kistagren

 

URSVIKS TORG
Ursviks torg blir en av de viktigaste mötesplatserna i norra Sundbyberg, med butiker, restauranger och olika typer av närservice. Här blir det också en hållplats för Tvärbanan, en vacker trädallé, ett spännande konstverk samt en omgivande stadsmässig kvartersbebyggelse. Vid torget planeras även för en byggnad med kulturverksamhet.

Läs mer: Detaljplan Torget med bilagan Fördjupat gestaltningsprogram

 

FÖRSKOLOR SAMT LÅG- OCH MELLANSTADIESKOLOR
Flera nya förskolor planeras i Ursviks västra delar. Några av de nya förskolorna ska drivas i kommunal regi och några får sannolikt andra huvudmän. Gällande låg- och mellanstadium så kommer några av de befintliga skolorna i Ursvik att utöka sin kapacitet.

Läs mer: Planprogram för Ursviks västra delar

 

HÖGSTADIESKOLA OCH IDROTTSHALL
Högstadieskolan och idrottshallen föreslås ligga i den nordvästra delen av den nya stadsdelen. Båda byggnaderna ingår i den detaljplan som kallas Böjen. Skolans utformning kommer att styras av elevunderlaget och omgivande skolors kapacitet. En bedömning utifrån vad som är känt idag är att det kan bli en skola för årskurs 6–9 med omkring 600 elever. Både skolbyggnaden och idrottshallen ska kunna användas av skolan på vardagar och för olika föreningsaktiviteter på kvällar och helger. De två byggnaderna kommer tillsammans utgöra en viktig mötesplats i Ursvik.

Läs mer: Planprogram för Ursviks västra delar

 

BROAR TILL NÄROMRÅDENA
Nya broar kommer att förbinda Ursvik med närområdena. Till Rissne i söder blir det en bro för Tvärbanan och en parallell bro för gång- och cykeltrafik. I väster ligger bron till och från Rinkeby. Den öppnade för gång- och cykeltrafik under 2023, och ska på sikt också öppna för busstrafik. I norr byggs en ny bro över Igelbäcken för Tvärbanan, som sedan kommer att fortsätta genom en tunnel under E18 till Kista. Trafikförvaltningen på Region Stockholm ansvarar för Tvärbanans utbyggnad, medan Sundbybergs stad ansvarar för övriga anslutningar.

Läs mer: Planprogram för Ursviks västra delar och Skelettplanen (detaljplan)

 

DAGLIGVARUHANDEL
Den nya dagligvarubutiken planeras i kvarteret Tjuren, väster om Kvarngatan vid Ursviks torg. Vilken handlare som kommer att driva butiken är inte klart i dagsläget. Sundbybergs stads bostadsbolag Förvaltaren äger marken där kvarteret Tjuren ska uppföras.

Läs mer: Detaljplan Vallen

 

SERVICE OCH VÅRD
Ursviks västra delar ska få en tätare och mer stadslik bebyggelse med fler levande gatuplan. Ursviks torg kommer att bli navet i den nya stadsdelen och här planeras lokaler för bland annat butiker, restauranger och kulturverksamhet. Vilka butiks- och serviceaktörer som kommer att öppna här avgörs av vilka hyresgäster som de olika fastighetsägarna hyr ut sina lokaler till. Se även avsnitten om Ursviks torg och Dagligvaruhandel ovan.

Läs mer: Detaljplan Torget och Planprogram för Ursviks västra delar

 

PARKERNA OCH VALLEN
Vid Kvarnkullen skapas en stadsdelspark. Här planeras bland annat för en 7- mot 7-plan, lekplats och hundrastgård. Kvarnkullens park kommer också att erbjuda uppvuxen natur och spännande kulturhistoria i form av den gamla 1600-talskvarnen Stora Stampan, som flyttades till Ursvik 1882 och har renoverats.

Vallen blir en upphöjd yta i väster, som kommer att fungera som både park (Vallpromenaden) och bullerskydd mot vägtrafiken på Ulvsundaleden. Här blir det fokus på rörelse av olika slag och gröna promenadstråk.

Ytterligare parker i olika storlekar, med varierande utformning och inriktning, planeras i enlighet med det övergripande planprogrammet. Även gårdsmiljöer med olika utformning kommer att utvecklas i de nya kvarter som ska uppföras.

Läs mer: Detaljplan Kvarnkullen och Detaljplan Vallen samt Planprogram för Ursviks västra delar

 

KONSTEN
Den nya stadsdelen har, i likhet med tidigare etapper av Stora Ursvik, ett så kallat konstprogram med ett antal platser utvalda som möjliga för olika konstverk. Bland annat planeras konst vid Ursviks torg och i anslutning till bron till Rinkeby. Konstverken kommer att placeras ut successivt i takt med att stadsdelen färdigställs.

Läs mer: Planprogram för Ursviks västra delar

 

Tidslinje för Ursviks utveckling

I tidslinjen kan du följa Ursviks utveckling från 2001 fram till idag och vidare in i framtiden.

Ursviks tidslinje