Hur uppfattas Ursvik idag?

29 september 2021

I våras genomfördes en bred varumärkesundersökning om Ursvik. Syftet var att undersöka hur Ursvik uppfattas av boende och andra målgrupper idag, samt att fånga upp synpunkter och förbättringsmöjligheter för framtiden.

Motsvarande undersökning har även gjorts tidigare, senast 2015, för att kännedom, åsikter och attityder kopplade till Ursvik ska kunna jämföras över tid.

Ökat intresse för hållbar stadsdel
Resultatet från årets undersökning visar bland annat att kännedomen om, och intresset för, Ursvik har ökat i närområdet. Svaren i undersökningen visar också att både boende och andra svarande upplever Ursvik som en hållbar stadsdel.

Fördelar och förbättringsområden
Det som upplevs vara Ursviks största fördelar är närheten till naturen, att området är lugnt och barnvänligt, de goda grannarna samt de moderna bostäderna. Det som upplevs vara förbättringsområden är kommunikationerna, att utbyggnaden av lokal service har dröjt längre än planerat samt en viss upplevd otrygghet, främst kopplad till förflyttning mellan Ursvik och närliggande stadsdelar kvällstid.

414 svarande i tre kategorier
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Nepa på uppdrag av Stadsbyggnadsprojektet Ursvik. En webbenkät med frågor inom många olika områden besvarades av 414 personer i tre kategorier; 166 boende i Ursvik, 115 intressenter som tidigare visat intresse för Ursvik samt 133 övriga boende i närområdet.

Stadsbyggnadsprojektet vill rikta ett stort tack till alla som medverkade i undersökningen. Era svar är ett viktigt bidrag till Ursviks utveckling.