Sveriges mest hållbara kommun (del 3): Livet mellan husen

11 februari 2021

Bland Sverige 290 kommuner utsågs Sundbybergs stad förra året till den allra mest hållbara. I artikelserien om arbetet bakom framgången tittar vi nu närmare på social hållbarhet, och hur det bidrar till att göra Ursvik till en ännu bättre och mer levande stadsdel. 

Från början handlade hållbarhet mest om miljö, men idag definieras tre olika perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Om en verksamhet, produkt eller plats ska kunna räknas som hållbar behöver dess utformning vara hållbar ur alla tre perspektiven.

Här i Ursvik har Sundbybergs stad, Förvaltaren, Stora Ursvik KB och övriga aktörer i stadsbyggnadsprojektet lagt stor omsorg vid att skapa en stadsdel som inte bara ska vara miljömässigt och ekonomiskt hållbar, utan även socialt. Ursvik ska kunna erbjuda alla människor som vistas här en god livsmiljö.

Vad gör en stadsdel socialt hållbar?
Social hållbarhet för en stadsdel handlar bland annat om vilka funktioner som finns, hur stora ytor de olika funktionerna får och hur de placeras i förhållande till varandra. Dessa tre aspekter är avgörande för det sociala livet på platsen, eller livet mellan husen som det också kallas. En ytas utformning är avgörande för hur, och av vem, ytan kommer att användas.

Sundbybergs stadsplanering styrs i grunden av kommunens översiktsplan och Vision 2030. För att kunna skapa ett hållbart Sundbyberg tog kommunens stadsbyggnadsavdelning 2019 fram ett verktyg för social konsekvensanalys (SKA). En SKA bygger på sju olika aspekter.

När Sundbybergs stad gör sociala konsekvensanalyser läggs särskilt mycket fokus på fyra prioriterade målgrupper; barn, unga, äldre och personer med funktionsvariationer.

Ett levande Ursvik
Kommunens dokument En levande stadsdel i Ursvik (se länk nedan) är ett planeringsunderlag för att möjliggöra den service som behövs när stadsdelen växer. Ursvik ska vara en levande och hållbar plats, där man kan bo i alla skeden av sitt liv. Det är människorna, bostäderna, servicen, arbetsplatserna och mötesplatserna som tillsammans gör Ursvik till en levande och socialt hållbar stadsdel.

Delaktighet i stadsutvecklingen
Sundbybergs stad har ambitionen att involvera medborgare på olika sätt och i olika frågor genom hela samhällsbyggnadsprocessen. I tidiga skeden handlar det om de stora penseldragen och senare mer om detaljer. Båda delarna kan vara minst lika viktiga.

Medborgarnas delaktighet i Ursviks utveckling är viktig ur flera aspekter. Dels för att ta till vara kunskap om platsen och vilka behov och önskemål som finns här. Delaktighet skapar också förtroende, tillit och möjlighet till inflytande, vilket innebär ett demokratiskt värde.

Kvarnkullen gott exempel
Planeringen av den nya stadsdelsparken Kvarnkullen har innehållit en process för att skapa delaktighet och inflytande i utformningen av parken. Kvarnkullen ska vara en trygg, trivsam och inkluderande park för en så bred målgrupp som möjligt. Den har en viktig placering i området och därför har barn, unga, vuxna och äldre från i huvudsak Ursvik, Rissne och Rinkeby varit delaktiga i planeringen.

Involvering med så kallade fokusgrupper pågick under 2016–2018. Även grupper med olika typer av funktionsnedsättningar (fysiska och kognitiva) har involverats. Resultatet blev en större park än vad som var tänkt från början, med förutsättningar att erbjuda både aktiviteter och trygghet för fler. Konkreta behov och önskemål, som exempelvis handikappanpassad toalett, gungor, väderskydd samt möjligheten att växla mellan aktiva och lugna platser i parken, har kunnat fångas upp och arbetats in i projekteringen av parken.

Läs mer och bli delaktig själv
Är du nyfiken på social hållbarhet och Ursviks fortsatta utveckling? Då kan du läsa mer i länkarna nedan och hålla utkik efter möjligheter att själv bli delaktig. Du kan till exempel alltid lämna in medborgarförslag via stadens webbplats. Om något inte fungerar som det ska kan du enkelt göra en felanmälan. I samband med detaljplaneprocessen finns det också flera tillfällen då du kan komma med synpunkter. Näst på tur i Ursvik är granskning av Detaljplan Vallen och samråd för Detaljplan Södra.

En levande stadsdel i Ursvik

Social konsekvensanalys i Sundbybergs stad

Delaktighetsguide för Sundbybergs stad

Lämna synpunkter medborgarförslag

Gör en felanmälan

Följ med i detaljplaneprocessen

 

Tidigare nyheter i hållbarhetsserien

Sveriges mest hållbara kommun (del 1): Mål och uppföljning

Sveriges mest hållbara kommun (del 2): Kretslopp