Visning av arkeologisk undersökning i Ursvik

27 oktober 2017

I november kommer arkeologer från Stockholms läns museum till Ursvik för att undersöka lämningen efter ett så kallat ryttartorp. Fornlämningen ligger precis söder om Gamla Enköpingsvägen, nära kullen med den gamla kvarnen Stora Stampan. Den 15 november hålls en öppen visning för alla nyfikna.

Vid en tidigare arkeologisk undersökning 2006 hittades här så kallade grundrester efter ett boningshus, två uthus och en ladugård eller ett stall. Utöver grundresterna hittades också lösa fynd, bland annat tegel, buteljglas, porslin, ett hänglås, två nycklar och hästskor. Fynden daterades till 1700-, 1800- och 1900-talet.

Årets arkeologiska undersökning beräknas pågå cirka två veckor, med start den 6 november. Intressanta föremål tillvaratas och hamnar i Historiska muséets samlingar. Husgrunderna tas bort i samband med undersökningen, eftersom området ska bebyggas med en en förskola, en park och en väg. Därför görs nu en noggrann dokumentation av arkeologerna på plats.

Välkommen på visning!
Den 15 november hålls en öppen visning för allmänheten. Frilagda lämningar förevisas då av länsmuseets arkeologer. Därefter får den som vill följa med på en gemensam promenad till Spånga kyrkplats, med det väl bevarade ryttartorpet Bussenhus, som visas av länsmuseets byggnadsantikvarie.

Tid: Onsdagen den 15 november klockan 13.00.

Plats: Samling vid undersökningsområdet, se karta ovan.

För mer information hänvisas till länsmuseets arkeolog Johan Runer, som nås på telefon 076-526 94 62 eller johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Vill du veta mer om Ursviks spännande historia kan du med fördel läsa vår tidigare sammanfattning som kortfattat återger flera tusen år i text och bild.