Åtgärder för att minska buller och damm

5 oktober 2016

Buller_damm_560px bred HEMSIDA

Byggproduktion innebär alltid viss påverkan på närområdet, till exempel i form av buller, damm och byggtrafik. I Ursvik försöker vi minimera störningarna genom olika typer av åtgärder.

För att minska bullerstörningarna får aktiviteter som låter mycket inte pågå före klockan 7 på morgonen eller efter 17 på eftermiddagen. Vissa undantag förekommer, till exempel för att långväga transporter ska kunna undvika trafikproblem.

När det gäller damm påverkar också förutsättningarna på platsen. Det bergiga området vid Forskarparken, som utvecklas just nu, kräver till exempel mer sprängningsarbete än övriga delar av Ursvik. I det här området är jordmånen också väldigt finkornig, och eftersom vegetationen har tagits bort i samband med byggproduktionen, sprids det tyvärr damm till närområdet.

För att minska dammspridningen förses ytorna som ska sprängas med vatten och ett ämne som binder damm. Det hjälper en del, men tar inte bort allt damm. I takt med att projektet i Forskarparken fortskrider och ytorna där asfalteras eller görs hårda på andra sätt, kommer dammet att minska.